Konferencje Naukowe Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Młodzi dla Techniki 2017

Rozmiar czcionki: 
Badanie czynników wpływających na stabilność oksydacyjną FAME przy zastosowaniu metody badawczej PN-EN 16091
Magdalena Opała, Marzena Majzner, Aleksandra Paluszewska

Data: 2017-09-08 12:45  – 02:00
Ostatnio zmieniony: 2017-08-15

Streszczenie


Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) są stosowane jako biokomponenty paliw i biopaliw lub jako samoistne biopaliwo. Stabilność oksydacyjna jest jedną z głównych właściwości determinujących magazynowanie paliw i biopaliw zawierających lub stanowiących FAME oraz biokomponentów w postaci FAME. Zmiany właściwości paliw i biopaliw oraz biokomponentów na skutek złej stabilności oksydacyjnej prowadzą do problemów, które uwidaczniają się nie tylko podczas dystrybucji, ale i podczas eksploatacji paliw i biopaliw. W związku z tym cel badań stanowiło zbadanie czynników wpływających na stabilność oksydacyjną FAME. Zakres badań obejmował kondycjonowanie próbek FAME w określonych warunkach i oznaczenie ich okresu indukcyjnego według PN-EN 16091:2011 (metodą PetroOXY). Na podstawie wyników badań stwierdzono, że: 1) Zależności okresu indukcyjnego od czasu kondycjonowania (7, 14 i 21 dób) są zróżnicowane. Czas kondycjonowania nie wpływa na okres indukcyjny lub powoduje zmniejszenie okresu indukcyjnego. Stabilność oksydacyjna jest więc determinowana nie tylko przez czas kondycjonowania, ale zależy również od innych warunków kondycjonowania; 2) Temperatura kondycjonowania nie wpływa na stabilność oksydacyjną po 7 i 14 dobach kondycjonowania. Wpływ temperatury kondycjonowania na stabilność oksydacyjną występuje dopiero po dłuższym czasie kondycjonowania równym 21 dób. Podwyższenie temperatury kondycjonowania od 25°C do 40°C powoduje wówczas tylko nieznaczne pogorszenie stabilności oksydacyjnej; 3) Barwa szkła butelek stosowanych do kondycjonowania wpływa znacznie na stabilność oksydacyjną, gdy FAME są kondycjonowane z dostępem światła słonecznego. Wówczas różnica pomiędzy okresem indukcyjnym FAME kondycjonowanych w butelkach z ciemnego szkła i okresem indukcyjnym FAME kondycjonowanych w butelkach z bezbarwnego szkła jest tym większa, im dłuższy jest czas kondycjonowania. Jeśli FAME są kondycjonowane bez dostępu światła słonecznego, wtedy barwa szkła nie wpływa na stabilność oksydacyjną lub wpływa nieznacznie na stabilność oksydacyjną; 4) Światło słoneczne wpływa znacznie na stabilność oksydacyjną, gdy FAME są kondycjonowane w butelkach z bezbarwnego szkła. Wówczas różnica pomiędzy okresem indukcyjnym FAME kondycjonowanych bez dostępu światła słonecznego i okresem indukcyjnym FAME kondycjonowanych z dostępem światła słonecznego jest tym większa, im dłuższy jest czas kondycjonowania. Jeśli FAME są kondycjonowane w butelkach z ciemnego szkła, wtedy światło słoneczne wpływa na stabilność oksydacyjną FAME w mniejszym stopniu. Spośród badanych czynników światło słoneczne jest głównym czynnikiem determinującym stabilność oksydacyjną; 5) Powietrze nie wpływa na stabilność oksydacyjną w jednoznaczny sposób. Bez względu na czas kondycjonowania, okres indukcyjny FAME kondycjonowanych bez dostępu powietrza jest często porównywalny z okresem indukcyjnym FAME kondycjonowanych z dostępem powietrza, a najczęściej okres indukcyjny FAME kondycjonowanych bez dostępu powietrza jest nieznacznie mniejszy niż okres indukcyjny FAME kondycjonowanych z dostępem powietrza; 6) Woda nie wpływa na stabilność oksydacyjną w jednoznaczny sposób. Bez względu na czas kondycjonowania, woda wprowadzona do FAME w stężeniu 1% (V/V) czasami powoduje pogorszenie, a czasami powoduje polepszenie stabilności oksydacyjnej, przy czym wielkość zmiany okresu indukcyjnego jest bardzo zróżnicowana.

Rejestracja jako uczestnika konfrencji jest wymagana w celu przeglądania zgłoszonych materiałów