Konferencje Naukowe Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Młodzi dla Techniki 2017

Rozmiar czcionki: 
Badanie wpływu rodzaju i zawartości FAME na właściwości niskotemperaturowe oleju napędowego
Piotr Jackowski, Marzena Majzner, Małgorzata Walkiewicz

Data: 2017-09-08 12:45  – 02:00
Ostatnio zmieniony: 2017-08-15

Streszczenie


W niskiej temperaturze może wystąpić problem podczas eksploatowania silnika wysokoprężnego, który wynika z ograniczenia dopływu paliwa na skutek blokowania filtru paliwa przez tworzące się kryształy związków chemicznych. W literaturze są dostępne przede wszystkim dane dotyczące wpływu estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) na właściwości niskotemperaturowe biopaliw zawierających od 20% (V/V) FAME w mineralnym oleju napędowym. W związku z tym cel badań stanowiło określenie wpływu rodzaju i stężenia FAME na właściwości niskotemperaturowe paliwa ciekłego – oleju napędowego zawierającego max. 7% (V/V) FAME. Zakres badań obejmował dobór próbek mineralnego oleju napędowego (ON) i FAME, przygotowanie mieszanin mineralnego oleju napędowego i FAME zawierających max. 7% (V/V) FAME oraz przeprowadzenie dla tych próbek pomiarów temperatury mętnienia i temperatury zablokowania zimnego filtru według odpowiednio PN-ISO 3015:1997 i PN-EN 116:2015-09. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że: 1) Według PN-EN 590:2013-12 ON 1, nieuszlachetniony dodatkiem polepszającym właściwości niskotemperaturowe, spełnia wymagania dla oleju napędowego przejściowego, a ON 2 i ON 3, uszlachetnione tym samym dodatkiem polepszającym właściwości niskotemperaturowe, spełniają wymagania dla oleju napędowego zimowego; 2) Temperatura mętnienia ON 3 jest niższa niż temperatura mętnienia ON 2; dodatkowa dawka dodatku detergencyjno-dyspergującego obecna w ON 3 powoduje więc prawdopodobnie obniżenie temperatury mętnienia ON; 3) W przypadku poszczególnych rodzajów FAME różnica pomiędzy temperaturą mętnienia a temperaturą zablokowania zimnego filtru jest znaczna, a więc wszystkie FAME zawierają dodatki polepszające właściwości niskotemperaturowe; 4) Wprowadzenie FAME do ON w stężeniu 1 – 7% (V/V) nie wpływa na temperaturę mętnienia ON bez względu na rodzaj ON i rodzaj FAME; 5) Wprowadzenie 1 – 7% (V/V) odpowiednio FAME 1 i FAME 2 do ON 1 nie powoduje znacznego obniżenia temperatury zablokowania zimnego filtru ON 1, mimo że FAME 1 i FAME 2 mają znacznie niższą temperaturę zablokowania zimnego filtru niż ON 1 i jest w nich obecny dodatek polepszający właściwości niskotemperaturowe; 6) Wprowadzenie 1 – 7% (V/V) FAME 3 do ON 2 oraz FAME 4 do odpowiednio ON 2 i ON 3 nie powoduje podwyższenia temperatury zablokowania zimnego filtru ON, mimo że odpowiednio FAME 3 i FAME 4 mają znacznie wyższą temperaturę zablokowania zimnego filtru niż odpowiednio ON 2 i ON 3. W przypadku tych mieszanin ON i FAME zaobserwowano wręcz obniżenie temperatury zablokowania zimnego filtru, które jest szczególnie widoczne dla mieszanin ON i FAME zawierających FAME 4 w większym stężeniu. Obserwowane zjawisko jest skutkiem synergicznego odziaływania dodatku polepszającego właściwości niskotemperaturowe ON i dodatku polepszającego właściwości niskotemperaturowe FAME; 7) Według PN-EN 590:2013-12 ON 1 zawierający 1 – 7% (V/V) odpowiednio FAME 1 i FAME 2 spełnia wymagania dla oleju napędowego przejściowego, a ON 2 zawierający 1 – 7% (V/V) odpowiednio FAME 3 i FAME 4 oraz ON 3 zawierający 1 – 7% (V/V) FAME 4 spełniają wymagania dla oleju napędowego zimowego.

Rejestracja jako uczestnika konfrencji jest wymagana w celu przeglądania zgłoszonych materiałów