Konferencje Naukowe Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Młodzi dla Techniki 2017

Rozmiar czcionki: 
Badanie czynników wpływających na przewodność elektryczną właściwą oleju napędowego
Ewelina Walkiewicz, Marzena Majzner, Małgorzata Walkiewicz

Data: 2017-09-08 12:45  – 02:00
Ostatnio zmieniony: 2017-08-15

Streszczenie


Przewodność elektryczna właściwa paliwa jest jedną z jego najważniejszych właściwości decydujących o bezpiecznym dystrybuowaniu paliwa. W literaturze jest bardzo mało danych dotyczących przewodności elektrycznej właściwej oleju napędowego. W związku z tym cel badań stanowiło określenie czynników wpływających na przewodność elektryczną właściwą oleju napędowego. Zakres badań obejmował dobór próbek mineralnego oleju napędowego (bazowego i uszlachetnionego dodatkami) oraz FAME, przygotowanie mieszanin mineralnego oleju napędowego i FAME zawierających 1 – 7% (V/V) FAME, przeprowadzenie pomiarów przewodności elektrycznej właściwej mineralnego oleju napędowego, FAME oraz ich mieszanin według ASTM D2624–15. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że: 1) Bazowy olej napędowy charakteryzuje się w danej temperaturze znacznie mniejszą przewodnością elektryczną właściwą niż olej napędowy uszlachetniony dodatkami. Przewodność elektryczna właściwa oleju napędowego uszlachetnionego dodatkami w danej temperaturze zwiększa się po wprowadzeniu do oleju napędowego dodatkowej dawki dodatku zwiększającego liczbę cetanową i dodatku detergencyjno-dyspergującego. Wraz ze spadkiem temperatury następuje zmniejszenie przewodności elektrycznej właściwej olejów napędowych uszlachetnionych dodatkami  na skutek zmniejszenia stężenia i ruchliwości nośników ładunku elektrycznego; 2) Przewodność elektryczna właściwa FAME w danej temperaturze jest znacznie większa niż przewodność elektryczna właściwa oleju napędowego. Przewodność  elektryczna właściwa poszczególnych rodzajów FAME w danej temperaturze jest zróżnicowana i zależy prawdopodobnie od zawartości w FAME związków chemicznych, takich jak woda i substancje pozostające w FAME po procesie ich otrzymywania oraz dodatków uszlachetniających. Wraz ze wzrostem temperatury następuje zwiększenie przewodności elektrycznej właściwej FAME na skutek zwiększenia stężenia i ruchliwości nośników ładunku elektrycznego; 3) Wprowadzenie FAME do oleju napędowego powoduje zwiększenie przewodności elektrycznej właściwej w danej temperaturze. Wraz ze wzrostem stężenia FAME w mieszaninach następuje zwiększenie przewodności elektrycznej właściwej tych mieszanin w wyniku zwiększenia stężenia nośników ładunku elektrycznego. Wraz ze spadkiem temperatury następuje zmniejszenie przewodności elektrycznej właściwej mieszanin na skutek zmniejszenia stężenia i ruchliwości nośników ładunku elektrycznego; 4) W przypadku mieszanin danego rodzaju oleju napędowego i FAME większy wzrost przewodności elektrycznej właściwej w danej temperaturze powoduje zazwyczaj ten rodzaj FAME, który charakteryzuje się większą przewodnością elektryczną właściwą w danej temperaturze; 5) Oleje napędowe uszlachetnione dodatkami w temperaturze 0°C spełniają wymagania określone odnośnie przewodności elektrycznej właściwej według ASTM D975–16a; 6) Mieszaniny olejów napędowych uszlachetnionych dodatkami i FAME w temperaturze 0°C spełniają wymagania określone odnośnie przewodności elektrycznej właściwej według ASTM D975–16a.

Rejestracja jako uczestnika konfrencji jest wymagana w celu przeglądania zgłoszonych materiałów